Ensuring Effective Communication & Healthcare Access

Coastal Cardiology complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of age, race, ethnicity, religion, culture, language, physical or mental disability, socioeconomic status, sex, sexual orientation and gender identity or expression. Coastal Cardiology does not exclude people or treat them differently because of age, race, ethnicity, religion, culture, language, physical or mental disability, socioeconomic status, sex, sexual orientation and gender identity or expression. Coastal Cardiology:

 • Provides free auxiliary aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
 • – qualified sign language interpreters, video remote interpreting or other aids for hearing impaired individuals
  – written information in multiple formats including large print, audio, accessible electronic formats, or other formats for visually impaired individuals

 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
 • – qualified interpreters or a language line
  – information written in other languages.

  If you need these services, contact Coastal Cardiology’s Compliance Officer Missi Goss at 805-782-8844.

  Grievances

  If you believe that Coastal Cardiology has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance with:

  Missi Goss, Compliance Officer
  Coastal Cardiology
  1941 Johnson Ave Ste 101
  San Luis Obispo, CA 93401
  (805) 782-8844
  adminrd@coastalcardiology.com

  You can file a grievance in person or by mail, fax or email. Complaint forms are available at https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr/index.html. If you need help filing a grievance, Coastal Cardiology’s Compliance Officer is available to help you. You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf or by mail or phone at:

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue SW
  Room 509F HHH Building
  Washington, DC 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

  Taglines

  Spanish: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 805-782-8844.
  Chinese:注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 805-782-8844.
  Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 805-782-8844.
  Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 805-782-8844
  Korean: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 805-782-8844번으로 전화해 주십시오.
  Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 805-782-8844.
  Farsi: توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 805-782-8844 تماس بگیرید..
  Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 805-782-8844.
  Japanese: 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。805-782-8844. まで、お電話にてご連絡ください。
  Arabic: ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 805-782-8844.
  Punjabi: ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 805-782-8844. ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
  Cambodian: ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 805-782-8844. ។
  Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 805-782-8844.
  Hindi: ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 805-782-8844. पर कॉल करें।
  Thai: เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 805-782-8844.